technology

Thursday, September 15, 2005

ประเภทของเสียง

3.1 โทรทัศน์ เป็นการส่งข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปพร้อมกันให้กับประชาชนทั่วไปโดยมีสถานีส่งถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ในที่ต่างๆ ถ้าเครื่องรับอยู่ในที่ห่างไกลมากๆ อาจต้องใช้การส่งคลื่นไมโครเวฟหรือการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีย่อยเพื่อส่งต่อไปยังเครื่องรับอีกทอดหนึ่ง
3.2 โทรศัพท์ภาพ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษหลายชื่อ ได้แก่ “ picturephone” , “ videophone” , “ imagephone” เป็นการส่งและรับข้อมูลที่สามารถส่งภาพของผู้พูดโทรศัพท์หรือภาพอะไรก็ได้พร้อมเสียงของผู้พูดจากจุดส่งไปยังจุดรับโดยที่ทั้งจุดส่งและจุดรับต้องมีอุปกรณ์โทรศัพท์ภาพเช่นเดียวกันจึงจะสามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆกันได้ อุปกรณ์นี้เป็นชุดโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยเครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม จอภาพ และกล้องวีดิทัศน์ เมื่อผู้พูดจะต่อโทรศัพท์ก็กดหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและให้กล้องวีดิทัศน์จับภาพของตน เมื่อฝ่ายผู้รับยกหูโทรศัพท์ก็กดหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นก็จะเห็นภาพและได้ยินเสียงผู้พูด และเมื่อผู้รับกลับไปก็ให้กล้องจับภาพของตนเพื่อส่งภาพและเสียงของตนไปยังฝ่ายแรก การส่งภาพสามารถส่งภาพได้ทุกประเภทไม่เฉพาะแต่ภาพผู้พูดเท่านั้น โดยการนำภาพที่ต้องการส่งมาอยู่หน้ากล้องและปรับระยะให้เหมาะสม ปัจจุบันโทรศัพท์ภาพที่มีคุณภาพสูงสามารถใช้เป็นเครื่องรับส่งข้อมูลได้ด้วยโดยการใช้แป้นพิมพ์ตัวอักษรที่ออกแบบเฉพาะติดต่อกับเครื่องโทรศัพท์นั้น และสามารถใช้เป็นเครื่องโทรสารในตัวได้ด้วย

0 Comments:

Post a Comment

<< Home