technology

Thursday, September 15, 2005

3. ประเภทภาพและเสียง
3.1 โทรทัศน์ เป็นการส่งข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปพร้อมกันให้กับประชาชนทั่วไปโดยมีสถานีส่งถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ในที่ต่างๆ ถ้าเครื่องรับอยู่ในที่ห่างไกลมากๆ อาจต้องใช้การส่งคลื่นไมโครเวฟหรือการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีย่อยเพื่อส่งต่อไปยังเครื่องรับอีกทอดหนึ่ง
3.2 โทรศัพท์ภาพ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษหลายชื่อ ได้แก่ “ picturephone” , “ videophone” , “ imagephone” เป็นการส่งและรับข้อมูลที่สามารถส่งภาพของผู้พูดโทรศัพท์หรือภาพอะไรก็ได้พร้อมเสียงของผู้พูดจากจุดส่งไปยังจุดรับโดยที่ทั้งจุดส่งและจุดรับต้องมีอุปกรณ์โทรศัพท์ภาพเช่นเดียวกันจึงจะสามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆกันได้ อุปกรณ์นี้เป็นชุดโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยเครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม จอภาพ และกล้องวีดิทัศน์ เมื่อผู้พูดจะต่อโทรศัพท์ก็กดหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและให้กล้องวีดิทัศน์จับภาพของตน เมื่อฝ่ายผู้รับยกหูโทรศัพท์ก็กดหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นก็จะเห็นภาพและได้ยินเสียงผู้พูด และเมื่อผู้รับกลับไปก็ให้กล้องจับภาพของตนเพื่อส่งภาพและเสียงของตนไปยังฝ่ายแรก การส่งภาพสามารถส่งภาพได้ทุกประเภทไม่เฉพาะแต่ภาพผู้พูดเท่านั้น โดยการนำภาพที่ต้องการส่งมาอยู่หน้ากล้องและปรับระยะให้เหมาะสม ปัจจุบันโทรศัพท์ภาพที่มีคุณภาพสูงสามารถใช้เป็นเครื่องรับส่งข้อมูลได้ด้วยโดยการใช้แป้นพิมพ์ตัวอักษรที่ออกแบบเฉพาะติดต่อกับเครื่องโทรศัพท์นั้น และสามารถใช้เป็นเครื่องโทรสารในตัวได้ด้วย
4. ประเภทรวม
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทรวม เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งข้อมูลได้ทุกรูปแบบในลักษณะมัลติมีเดียโดยจะเสนอสารสนเทศขึ้นบนจอภาพ สารสนเทศจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง การส่งสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์จะเป็นการใช้สายโทรศัพท์เพื่อข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือข่ายงานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากในการสื่อสารขณะนี้ ได้แก่ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “อีเมล” (e-mail) เพื่อส่งข่าวสารถึงกันโดยการพิมพ์ข้อความและสามารถแนบแฟ้มภาพและเสียงส่งรวมไปด้วยเพื่อให้ผู้รับสามารถเปิดดูภาพและเสียงได้ การพูดคุยสด (chat) โดยพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันทันที การโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าบริการ การฝากข้อความเสียง (voicemail) การสืบค้นข้อมูลทุกรูปแบบจากแหล่งความรู้ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการฟังและชมเชยรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั่วโลกที่เสนอสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น Discovery และ ZDTV เป็นต้น
โครงข่ายในการสื่อสารโทรคมนาคม
การใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม ในลักษณะของการให้ข้อมูลเป็นตัวอักษร ภาพ และเสียงนั้นอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ย่อมต้องอาศัย “ช่องสัญญาณ” เพื่อเป็นสื่อในการส่งสัญญาณจากจุดส่งไปยังจุดรับช่องสัญญาณนี้อาจเป็นลักษณะของสายเคเบิลทองแดงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้ตามลักษณะของสัญญาณในการส่ง ในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการในการส่งสัญญาณโดยการสร้างเป็นโครงข่ายของการโทรคมนาคมให้สามารถส่งสัญญาณต่างๆ ได้มาก มีความถูกต้องและรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่เพิ่มมากขึ้น โดยเป็น “โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล” (lntegrated Service Digitai: Network) หรือที่เราเรียกกันอย่างสั้นๆ ว่า “ โครงข่ายไอเอสดีเอ็น” ( ISDN) โดยใช้เส้นใยนำแสงเป็นช่องสัญญาณ
เส้นใยนำแสง (Optical Fiber Cable) เป็นเส้นใยแสงที่ทำด้วยแก้วซิลิกาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ มีความสามารถในการถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างมากมายมหาศาล เส้นใยนำแสงมี คุณสมบัติพิเศษที่เหนือจากสายเคเบิลทองแดง
1. มีความสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก จึงช่วยทำให้การส่งข้อมูลทำได้ในระยะไกลกว่าปกติ
2. ไม่กลัวต่อการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือจากกระแสไฟเหนี่ยวนำจากการเกิดฟ้าผ่า
3. มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
4. ไม่เป็นสนิมจึงไม่เกิดการผุกร่อน
5. วัตถุดิบสำหรับใช้ในการสร้างส้นใยนำแสงมีอยู่มากในธรรมชาติ เพราะเป็นสารในทรายจึงทำให้สร้างได้ในราคาถูก
ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงทำให้มีการใช้เส้นใยนำแสงเคเบิลทองแดงกันอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงข่ายโทรศัพท์ หรือแม้แต่ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากกล้องถ่ายโทรทัศน์ไปยังห้องส่งนั้น ถ้าเป็นการส่งสัญญาณระบบเดิมที่ไม่ใช้เส้นใยนำแสงก็จำเป็นต้องใช้สายส่งสัญญาณที่เป็นสายเคเบิลร่วมแกน (coaxial cable) ขนาดใหญ่พอสมควร จึงทำให้การเดินสายไม่คล่องตัว แต่ถ้าใช้เส้นใยนำแสงแล้วจะสามารถขจัดปัญหานี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม เส้นใยนำแสงมีข้อจำกัดอยู่บางประคือ
1. มีความเปราะบาง ทำให้แตกหักได้ง่ายกว่าสายโลหะ
2. ต้องมีการเชื่อมต่อที่มีความแน่นอนถูกต้องมาก
3. ยากแก่การแยกสัญญาณ
4. ใช้ส่งกำลังงานไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงระบบต่างๆ ไม่ได้
ถึงแม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้ส้นใยนำแสงกันอย่างกว้างขวางเพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าสายเคเบิลทองแดงมากมายหลายประแล้ว ยังมีการติดตั้งง่ายกว่าในกรณีที่มีช่องว่างของการร้อยสายอยู่น้อยซึ่งสายเคเบิลทองแดงไม่สามารถสอดเข้าไปได้
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (lntegrated Service Digital Network : ISDN)
เป็นโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ไอเอสดีเอ็น) อันเป็นโครงข่ายที่พัฒนามาจากโครงข่ายโทรศัพท์แบบดิจิทัลโดยการผนวกโครงข่ายโทรศัพท์และโครงข่ายระบบข้อมูลเข้าเป็นโครงข่ายเดียวกันโครงข่ายไอเอสดีเอ็นสามารถรับ
ส่งสัญญาณจากการสื่อสารระบบต่างๆ เช่น การส่งสัญญาณดิจิทัลเพื่อให้บริการได้หลายรูปแบบในเวลาเดียวกันด้วยความรวดเร็วสูง ถูกต้อง และประหยัด โดยให้สัญญาณผ่านเส้น

2 Comments:

Post a Comment

<< Home